Parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Tarnowie

Rada parafialna

Duszpasterska Rada Parafialna

Rada Parafialna jest jednym ze sposobów umożliwienia świeckim przeżycia odpowiedzialności za Kościół oraz umożliwienia im zgodnej współpracy każdy na swój sposób, ale dla wspólnego dzieła.

Duszpasterska Rada Parafialna Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Skład Rady odzwierciedla przekrój społeczny całej parafii, czyli uwzględnia takie elementy, jak: struktura wieku, zawodu, wykształcenia. Członkowie Rady wybierani są w wyborach parafialnych. Ksiądz Proboszcz może również wyznaczyć kilku przedstawicieli którzy wejdą w skład rady z racji pełnionych funkcji. On również jest tym, który zwołuje zebrania oraz przewodniczy ich obradom.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w działalności pasterskiej.

Członkowie Rady mają za zadanie – według wskazań prawa kanonicznego – docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada powinna również wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to mają oni za zadanie stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp.…

Do wykonywania postanowień Rady Parafialnej niezbędne jest czynne włączenie się członków Rady.