Lektorzy

 


Lektor to osoba ustanowiona do wykonywania czytań z Pisma Św. podczas liturgii.


Każdy lektor podejmuje się jeden dzień w tygodniu oraz niedzielę obowiązkowego służenia na Mszy św. Troska o pomoc w liturgii powoduje kształtowanie się w lektorach obowiązkowości i postawy dyspozycyjności w służbie innym.


W każdą środę po Mszy św. wieczornej o godz. 19:30 spotykamy się na zbiórkach (oprócz wakacji i ferii szkolnych). Podczas wspólnych spotkań lektorzy uczą się teoretycznych i praktycznych sposobów służby w Kościele, interpretacji Pisma Św. Pogłębiają swoje życie chrześcijańskie, kształtują swoje postawy zachowania się w kościele i poza nim, jak również uczą się jak lepiej rozumieć liturgię Kościoła a przez to więcej się w nią angażować.


Lektorzy służą do Mszy św., pomagają w organizacji wielu różnych uroczystości parafialnych. W ciągu roku wyjeżdżają wycieczkę jako nagroda za ofiarne służenie. W ciągu roku niektórzy wyjeżdżają na dni skupienia dla lektorów organizowane przez Wydział Duszpasterstwa LSO Diecezji Tarnowskiej.


Elitą wśród lektorów są ceremoniarze. Ceremoniarz troszczy się o to, aby akcja liturgiczna była piękna, pełna prostoty i porządku. Aby to osiągnąć bierze on czynny udział w przygotowaniu liturgii i kieruje jej przebiegiem ściśle współpracując z głównym celebransem. Ceremoniarzami w naszej parafii są lektorzy, którzy ukończyli specjalny kurs ceremoniarza trwający niecały rok. Dzieje się tak dlatego, ponieważ, aby spełniać swoją posługę w sposób odpowiedzialny muszą oni znać historię liturgii i aktualne przepisy liturgiczne.

 

Karta Zasad Lektora

 • Chrystus jest moim światłem i życiem oraz drogą do Ojca. Dążę do zjednoczenia z Nim poprzez wiarę i miłość w Słowie Ewangelii, w Eucharystii i w bliźnich.
 • Niepokalana, która najlepiej słuchała Słowa Bożego i strzegła go jest moim ideałem i moją Matką. Rozważam Jej postawę w Różańcu, oddaje się Jej i naśladuję Ją.
 • Kościół jest moim domem i moją rodziną. Chcę wzrastać coraz głębiej w jego braterską wspólnotę, czując się jej żywą komórką i pragnąc, aby objęła ona wszystkich ludzi.
 • Chcę pielęgnować w sobie dar Nowego Życia, otrzymany na chrzcie świętym, którego sprawcą jest Duch Święty. Oddechem tego życia jest modlitwa, dlatego chcę być wierny praktyce Namiotu Spotkania.
 • Zrozumiałem tajemnice osoby, która „nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie." Dlatego przykazaniem mego życia jest Agape, piękna miłość, której wyrazem jest ofiara i krzyż.
 • Chcąc być w pełni sobą i ukształtować w sobie Nowego Człowieka muszę zawsze kierować się sumieniem oświeconym Słowem Bożym. Wypowiadam walkę bezmyślności i nieodpowiedzialności.
 • Chcę być wolny w dążeniu wyższych wartości, które uznałem za swoje. Dlatego muszę zdobywać się na odwagę płynięcia przeciw prądowi postawy używania i egoizmu oraz mody i opinii tworząc nową kulturę, w której wszystko służy wartości osoby.
 • Na straży godności osoby postawię czystość, która nie pozwala na odnoszenie się do osoby jako przedmiotu, choćby tylko możliwego użycia. Będę dbał o czystość myśli, słów i uczynków.
 • Wykluczam ze swego życia alkohol i tytoń. Są to bowiem złudne wartości zagrażające wartościom prawdziwego życia. Dla dobra swojego oraz w poczuciu odpowiedzialności za drugich, decyduję się na świadomą i dobrowolną abstynencję.
 • Moja droga nie jest łatwą. Dlatego nie mogę i nie chcę iść nią samotnie, moją potrzebą i radością jest cotygodniowe spotkanie we wspólnocie tych, którzy chcą iść razem ze mną przy stole ewangelicznej rewizji życia.

Posługa lektora i ceremoniarza

Zadanie lektorów dobrze podsumowuje obrzęd ich ustanowienia z 1977 r. W dokumencie tym czytamy: „Wy zaś jako lektorzy Słowa Bożego będziecie im (biskupom, kapłanom i diakonom) pomagali w wypełnianiu tego obowiązku (głoszenia Ewangelii wszystkiemu stworzeniu). We wspólnocie Ludu Bożego otrzymacie szczególny urząd: macie pomagać w głoszeniu wiary, która ma swoje korzenie w Słowie Bożym. Będziecie czytali Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym (...) W ten sposób, przy waszej pomocy ludzie mogą dojść do poznania Boga Ojca i posłanego przezeń Syna, Jezusa Chrystusa, i osiągnąć życie wieczne.”

 

Funkcja lektora jest nie tylko świadectwem wiary i przykładem życia dla innych, ale przede wszystkim służbą Bogu. Ze względu na to, że lektor ma naśladować Jezusa Chrystusa, stale musi pamiętać, że tę posługę przyjmuje dobrowolnie i zobowiązuje się do służenia Bogu oraz ludziom. To wymaga poświęcenia się w przygotowaniu do jak najlepszego przeczytania Słowa Bożego.

 

Lektor powinien:

 • Prowadzić właściwy styl chrześcijańskiego życia
 • Prowadzić pobożne i gorliwe życie modlitewne i sakramentalne
 • Być zaangażowany w sprawy Kościoła i parafii
 • Współpracować w dziele apostolstwa wśród wiernych świeckich
 • Spełniać dobrze obowiązki szkolne
 • Poświęcać czas lekturze Pisma Św.

 

Do zadań ceremoniarzy należy:

 • Zorganizowanie, wyćwiczenie i przygotowanie asysty liturgicznej do większych uroczystości.
 • Dyskretne interweniowanie podczas zgromadzeń w sytuacjach wyjątkowych, aby usprawnić celebrację liturgiczną i usunąć błędy.
 • Pomoc przy organizacji zbiórek i szkoleń dla aspirantów, ministrantów i lektorów.